Telefon : (0346) 219 18 12
Faks: (0346) 219 18 12
e-mail: veteriner@cumhuriyet.edu.tr