Tarihçe


Dünyada Veteriner Hekimlik Eğitimi:
Veteriner Hekimliğin günümüzden binlerce yıl önce başladığı bilim tarihçilerince kabul edilmektedir. Eski uygarlıklardan kalan kabartmalarda, yazıtlarda, dinsel kitaplarda veteriner hekimliği konularına rastlanmaktadır. Zamanımızdan dört bin yıl önce yazılmış kanunlarda bile veteriner hekimin uygulama biçimi ve ücretlerini belirleyen maddeler vardır. Ancak bilimsel yöntemlerin kullanılarak, ciddi bir öğretimle sağlanması 18’nci yüzyılda Avrupa’da gerçekleşmiştir. İlk veteriner okulu 1762 de Fransa’da açılırken, izleyen birkaç yıl içinde, bazılarında birden fazla olmak üzere hemen bütün Avrupa ülkelerinde veteriner yüksekokulları öğretime başlamıştır.
Türkiye’de Veteriner Hekimlik Eğitim:
Yurdumuzda, batılı anlamda birçok bilim kurumunun açıldığı dönemde, veteriner hekimliği öğretimi 1842 yılında Askeri Okul olarak İstanbul’da başlamıştır. İlerleyen yıllarda halk elindeki hayvanların salgın hastalıklardan korunması için Askeri Veteriner Hekimler dışında Sivil Veteriner Hekimlere şiddetle gereksinim duyulduğu, Askeri Veteriner Okulu Öğretim Kurulu ve Tıp Okulu Öğretmenlerinin aşağıdaki önerileriyle 1881 yılında Askeri Veteriner Okuluna sivil öğrencilerin alınmasına karar verilmiştir;
            “Fenni Baytarî tahsili için askeri ve mülki’ye mahsusu olarak Mekteb-i Şahane’ye iki nev’i şakirt alınacak ve bunlar programı mucibince iptida 5 sene Mektebi Tıbbiye idadisinde ve muahha’ren dahi 4 sene Mekteb-i Tıbbiye’de tahsil edip ikmali tahsil eylediklerinde bilimtihan yedlerine şahadetnameler ita olunarak atide beyan olunduğu veçhile askeri takımı orduyu humayunlara ve mülkî takımı dahi vileyetlere taksim ve izam olunacaklardır.”
            Ülkemizdeki hayvancılık ve hayvan sağlığı sorunları, ayrı bir Veteriner Okulunun kurulması gereğine işaret ederken, 1888 yılında Nafia Nezaretine bağlı Umur-u Baytariye Müfettiş-i Umumiliği’ne tayin edilen Veteriner Hekim Yarbay Mehmet Ali Beyin özel gayretleriyle 1889 yılında Maarif Nezaretine bağlı olarak, İstanbul Ahırkapı’da, Mülkiye Tıp Okulunda ilk sivil Veteriner okulu açıldı. İstiklal Marşımızın yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy’un ilk öğrencilerinden olduğu ve birincilikle mezun olduğu bu sivil Veteriner Okulun ilk iki sınıfının Tıbbiye’de, son iki sınıfının Halkalı’da oluşu, Halkalı’nın şehre uzaklığı sebebiyle, 1894 yılında Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi kuruldu. Askeri ve sivil Veteriner okullarındaki yetersiz öğretim kadrosu ve okuyan az sayıdaki öğrencinin ülke için yetersiz olduğu düşünülerek bu iki okul 1920 yılında Baytar Mekteb-i Âlisi adı altında birleştirilmiş, 1928 yılından sonra da Yüksek Baytar Mektebi olarak eğitim vermiştir.
            1933 yılında Ankara’da açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü, Veteriner, Ziraat ve Orman Fakültelerini tek çatı altında toplayarak, 91 yıldır İstanbul’da yürütülen Veteriner Hekimliği Eğitim-Öğretimi Başkent Ankara’ya taşınırken, fakülteye kız öğrenci de alınmaya başlanmıştır. 1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesi, iki yıl sonra Veteriner Fakültesini bünyesine alarak, 1970 yılına kadar ülkenin tek Veteriner Fakültesi olarak hizmet vermiştir.
            Veteriner Hekimliği eğitim-öğretiminin İstanbul’da tekrar açılması, 1956 yılında başlayan girişimlere rağmen ancak 1972 yılında alacağı 30 öğrenci ile İstanbul Üniversitesi bünyesinde başlarken; Fırat Üniversitesi bünyesinde bir Veteriner Fakültesi 1970 yılında Elazığ’da kurulmuştur bile. Bunları, Uludağ (Bursa), Selçuk (Konya), 100.yıl (Van), Kafkas (Kars), Adnan Menderes (Aydın), Mehmet Akif Ersoy (Burdur), Dicle (Diyarbakır), Harran (Urfa), Mustafa Kemal (Hatay), Kırıkkale, Afyon Kocatepe, Ondokuzmayıs (Samsun), Erciyes (Kayseri), Atatürk (Erzurum) Üniversitelerine kurulan Veteriner Fakülteleri izledi.2006 yılında Hitit (Çorum), 2008 yılında Balıkesir, 2010 yılında Cumhuriyet (Sivas) Üniversitelerinde kurulan Veteriner Fakülteleri kuruluş aşamalarında olup, henüz öğrenci almamışlardır. Bugün Türkiye’de, 3’ü kurulma aşamasında, toplam 20 Veteriner Fakültesi bulunmaktadır.

Yukarı